ARBETARMAKT
Workers' power league
Presentation
Nyheter
Plattform
Vitboken Öppnas i nytt fönster PDF
Rådsmakt
Arbetarpress
Arbetarmakt
Bilder
English
Kontakt
 
Föregående sida
 
Vi finns också på:
Facebook
Wikipedia

STATSBYRÅKRATI eller STATSKAPITALISM?

Diskussion om produktionssättets karaktär i Sovjetunionen

FÖRORD

Diskussionen om Sovjetunionens karaktär är lika gammal som Sovjet självt. Den dominerande uppfattningen genom åren har varit att Sovjet är socialistiskt. Detta har hävdats, dels av de som försvarat Sovjet, dels har också borgerliga kritiker menat att Sovjet är socialistiskt.

Men redan vid bolsjevikernas maktövertagande hävdade vissa grupper, som själva menade sig vara socialistiska och revolutionära, att det inte försiggått någon verklig socialistisk revolution, och att Sovjet därför fortsatt var kapitalistiskt. Den vänsterkommunistiska rörelsen från 1920-talet och framåt, hävdade

att revolutionen misslyckats och att Sovjet hade blivit statskapitalistiskt. Efter att Stalin krossade vänsteroppositionen, förde dess ledare Trotskij fram teorin om övergångssamhället, dvs. att Sovjet varken var ett kapitalistiskt eller socialistiskt samhälle, utan en degenererad arbetarstat, där en byråkratiserad del av arbetarklassen tillvällt sig makten. I slutet av 30-talet utvecklade bl.a. Bruno Rizzi och Max Shachtman i polemik med Trotskij, teorin om att det i Sovjet hade uppkommit ett nytt produktionssätt, byråkratisk kollektivism.

I och med brytningen mellan Kinas Kommunistiska Parti och Sovjets d:o, började maoisterna hävda att kapitalismen återuppstått i Sovjet efter Stalins död. Sovjet har av maoisterna och deras sympatisörer omväxlande kallats statskapitalistiskt, soaialkapitalistiskt, soaialimperialistiskt och socialfascistiskt.

I Sverige framkom som en del av vänstervågen -68 en kritik av Sovjet som helt dominerades av KFML:s maoistiska politik: Sovjet var kapitalistiskt. Den främsta kritiken av maoisterna levererades från trotskistiskt håll, där man påvisade avsaknaden av kapitalistiska drag i Sovjet, samtidigt som man erkände att arbetarklassen inte hade makten.

Idag, tio år senare, har diskussionen om Sovjets karaktär tagit fart ånyo. I Socialistisk Debatt, VPK:s teoretiska organ har förts en diskussion med Per Kågesson som en av de främsta kritikerna av uppfattningen att Sovjet skulle vara socialistiskt. I Zenith och Häften f8r Kritiska Studier, liksom i Kommunist (Förbundet Kommunist) och Clarte (SKP:s studentförbund) har det förts fram artiklar som mer eller mindre hårt hävdar att det i Sovjet råder ett nytt produktionssätt. En av vägröjarna för denna diskussion har varit Rudolf Bahro, den östtyske oppositionsmannen. Han har i sin bok Alternativet visat på hur Sovjet och Östtyskland fungerar på ett icke-socialistiskt sätt, och hur det nya produktionssättet i Sovjet uppstått ur kapitalistiskt, feodalt och asiatiskt produktionssätt.

Under 70-talet fördes det dock i Sverige en annan debatt om Sovjet, men pga. deltagarnas undanskymdhet på den politiska/kulturella scenen är det mycket få som lagt märke till den. Det var en diskussion mellan i huvudsak Förbundet Arbetarmakt och andra vänsterkommunister.

När Förbundet Arbetarmakt (FAM) bildades som en brytning med den anarkistiska/ syndikalistiska rörelsen 1972-73, sökte man utveckla en egen politik. I detta arbete ingick naturligtvis också att skaffa sig en ståndpunkt i fråga om de sk. socialistiska staterna. Under påverkan av bI.a. Kuron & Modzelewski's Brev till Polska Arbetarpartiet kom FAM att hävda att det i Sovjet, Östeuropa, Kina m.fl. länder rådde ett nytt produktionssätt, som man kallade statsbyråkratiskt.

Relativt snart kom FAM att utsättas för kritik av grupper och enskilda som hävdade att Sovjet var "statskapitalistiskt". Denna debatt kom att föras på de Ickeleninistiska konferenserna, träffar mellan olika grupper och enskilda i Sverige och Norge/som FAM tagit initiativ till. Flera av artiklarna i denna skrift är hämtade från den diskussionsbulletin som producerades i samband med dessa konferenser.

Syftet med denna skrift är att redovisa den diskussion som fördes av och kring FAM om teorin om det statsbyråkratiska produktionssättet. vi anser nämligen att denna diskussion har ett intresse för vidare kretsar än de som redan tagit del av den. Detta gäller särskilt idag, då det på nytt kommit igång en debatt om Sovjet och Östeuropa. Denna debatt är dock till stor del någon slags taktisk diskussion om hur man ska förhålla sig till det per definition "socialistiska" Sovjet. Ingen kan ju försvara Sovjet när det begår så "fula" handlingar i Polen och Afghanistan - men ingen försöker heller förklara Sovjets handlande utifrån

en analys av samhällets grundläggande karaktär och drivkrafter. Vi vill dock försöka fördjupa dagens ytliga diskussion, till att gälla frågan om Sovjets och de Östeuropeiska samhällenas grundläggande karaktär, ekonomiskt, socialt och politiskt. Denna skrift är ett bidrag till detta, och vi avser att föra diskussionen vidare, antingen i vår tidskrift Rådsmakt eller i fler skrifter liknande denna. Vi tar gärna emot synpunkter och bidrag i form av artiklar.

Förutom diskussionen mellan statsbyråkrati- och statskapitalismförespråkarna, har vi tagit med två artiklar som faller lite utanför denna ram. Dels en artikel som granskar en kritik av maoisternas Sovjet-uppfattning, dels en kritik av trotskisternas syn på Sovjet som en "arbetarstat". Den senare artikeln har fått ökad aktualitet den senaste tiden. VPK tycks nämligen närma sig en slags trotskistisk uppfattning om Sovjet. "Socialism" innebär numer för Werner & C:o enbart planekonomi, för enligt VPK finns det numer socialistiska stater som leds av militärjuntor. Och som visas i artikeln i denna skrift, kan en "arbetarstat" för trotskisten också innebära diktatur över arbetarklassen.

Arbetarpress, jan. 1982.

INNEHÅLL:

N.C.: Sovjet: Proletariatets diktatur eller byråkratins klassdiktatur - En kritik av trotskismens teori om arbetarstaten.
Ur Rådsmakt nr 5 (1974)

G.L: Är Sovjetunionen kapitalistiskt?
Ur Rådsmakt nr 8 (1975)

Birger Linde: Sovjet: ...socialism? ...kapitalism?
Ur Politisk Revy 264 (1975), på svenska i tidningen Arbetarmakt 5/75

Anders Laubjerg/Internationell Revolution: Konkurrensens olika framträdelseformer/förord
Ur Politisk Revy 265 (1975), övers. & förord ur Internationell Revolution nr 1 1976

N.C.: Internationell Revolution nr l - kritik
Ur Icke-leninistiska diskussionsbulletinen (Ildb) nr 4 (1977)

N.C.: Huvuddragen i en politisk ekonomi för det statsbyråkratiska produktionssättet
Ur Rådsmakt nr 9-10 (skriven 1974, publ76, på engelska75)

B.K: Randanmärkningar till "Huvuddragen..."
Ur Ildb nr :3 (1977)

Internationella Kommunistiska Strömningen: Utdrag ur text för Oslo-konferensen
Ur Ildb nr 4 (1977)

N.C.: Svar på kritik av teorin om det statsbyräkratiska produktionssättet
Ur Ildb nr 4 (1977)

B.K.: Några tankar om det här med statskapitalism
Ur Ildb nr 4 (1977)

Communist Workers Organisation: Teorin om statsbyråkratin: Lite kritik
Ur Ildb nr 5 (1977)

Litteraturförslag

ISBN 9l 85432 08 3. Arbetarpress, Stockholm