ARBETARMAKT
Workers' power league
Presentation
Nyheter
Plattform
Vitboken Öppnas i nytt fönster PDF
Rådsmakt
Arbetarpress
Arbetarmakt
Bilder
English
Kontakt
 
Föregående sida
 
Vi finns också på:
Facebook
Wikipedia

FÖRORD (till Klasskamp i Polen 1970-71):

När det nya bok- och pamflettförlaget ARBETARPRESS nu ger ut "Klasskamp; Polen 1970 - 71", anser vi denna pamflett kunna tjäna två för den revolutionära rörelsen väsentliga uppgifter:

1. att dokumentera den arbetarkamp som dagligen utkämpas i de s k socialistiska staterna,

2. att ge ett bidrag till de ekonomiska, politiska och sociala analyser av dessa stater, som kan ligga till grund för en revolutionär handlingslinje.

Som vi ser det, är detta arbete en absolut förutsättning för att en revolutionär politik i dessa frågor överhuvudtaget ska vara möjlig. Detta är desto nödvändigare, som de flesta organisationer, vilka kallar sig socialistiska eller kommunistiska endast presenterat ofullkomliga, förvirrade eller direkt felaktiga analyser av dessa stater.

Av dessa analyser finns det huvudsakligen två slag, dels de som hävdar att dessa stater verkligen är socialistiska och de som anser att någon form av kapitalism råder, "statskapitalism" eller "socialkapitalism".

Vi anser inte att dessa stater är socialistiska helt enkelt därför att där existerar ingen verklig arbetarmakt. I dessa stater är det inte de som står i produktionen, som bestämmer hur produktionsresultaten ska fördelas, utan denna fördelning sker helt ovanför huvudet på arbetarklassen. Det är istället en ny härskande klass som innehar både den ekonomiska och. den politiska makten.

Där, liksom här, härskar fåtalet över folkets stora flertal, främst då arbetarklassen. Där, liksom här, är klassamhället lika påtagligt: polis, militär, undervisning, moral uppfattningar, politiska värderingar m.m., ja allt tjänar och syftar till att förstärka den härskande klassens position. Men denna nya härskande klass är ingen kapitalist- eller borgarklass, inte heller är detta nya klassamhälle någon form av kapitalism.

Grundläggande för det 'kapitalistiska systemet" är att produktionen sker för profit och att produktionsmedlen ägs privat. Kapitalister, som kan sälja och köpa dessa produktionsmedel, realiserar och tillägnar sig det av arbetarna skapade, mervärdet, de utsuger arbetarklassen.

I t.ex. öststaterna existerar inte produktion för profit, utan produktionen planeras huvudsakligen centralt. Inte heller existerar privat kapital (1), några privatägda produktionsmedel i väsentlig omfattning eller någon större ansamling av kapitalister.

Av detta set vi att det omöjligen kan vara fråga om någon sorts kapitalism i öststaterna.(2)

Vi anser istället. att i de s.k. socialistiska staterna är det fråga om ett från kapitalismen kvalitativt skilt produktionssätt, ett statsbyråkratiskt produktionssätt med en härskande klass av byråkrater. Dessa förfogar kollektivt över produktionsmedlen, planerar ekonomin i enlighet med sina klassintressen och utsuger arbetarklassen. Byråkratin innehar statsmakten och utövar följaktligen en diktatur över arbetarklassen. (3)

Byråkratin har till huvuduppgift att administrera den planerade ekonomin. Deras klassmålsättning är därför att upprätthålla produktionen för produktionens egen skull, "produktion för produktionen" till skillnad från kapitalisternas "produktion för profit". Detta leder ofrånkomligt till ekonomska kriser, vilka likt de kapitalistiska kriserna endast slutgiltigt kan lösas genom en socialrevolution.

Därför är den socialistiska revolutionen en nödvändighet även i dessa stater, lika väl som i de kapitalistiska. Det är bl.a. detta som denna pamflett tar upp; arbetarklassens tendens till att i det statsbyråkratiska Polen upprätta en sant socialistisk stat, baserad på arbetarklassens maktutövning genom sin organisering i arbetarråd.

De omfattande strejker och upplopp som bröt ut i Polen i december 1970 och januari 1971, deras bakgrund och följderna av dem, behandlas i pamflettens första del, en bearbetad översättning av Peter E Newells artikel "Klasskamp i Polen". Författaren försöker här ge den ekonomiska och politiska bakgrunden till resningarna och deras förlopp.. Vi anser att artikeln kan tjäna som en allmän orientering om polska förhållanden, även om den är behäftad med vissa teoretiska brister beträffande klassanalysen och den ekonomiska analysen.

Därför har vi kompletterat denna artikel med en analys av Polens allmänna ekonomiska utveckling efter 1945. Denna analys bygger i stort på Kuron & Modzelewskis bok "Brev till Polska arbetarpartiet". Kuron & Modzelewski urskiljer förutom byråkratklassen en klass av "teknokrater". Så gör också författarna till denna artikel. Vi anser dock att frågan om teknokratin som varande antingen en del av byråkratklassen, ett "skikt" eller en egen klass, är av underordnad betydelse när det gäller den viktigare frågan: är det socialism. kapitalism eller är det ett nytt produktionssätt i Polen och övriga östeuropeiska stater?

ARBETARPRESS' redaktion

Not 1) Kapital i den marxistiska betydelsen av värde som ökas med mervärde.

Not 2) Termen statskapitalism användes av Lenin om bl.a. Tyskland, och innebär helt enkelt att statsapparaten används för att reglera den kapitalistiska ekonomin, för att bl.a. försöka undkomma kristendenserna.

Not 3) Att vi anser att olika stater, t ex Sovjet och Kina, är statsbyråkratiska betyder inte att diktaturen i dessa stater är lika "hård" eller att arbetarklassen har lika lite inflytande i var och en av dessa stater. Likaväl som det är skillnad på kapitalistiska diktaturer såsom Grekland och Sverige, så är det skillnad på förhållandena i olika statsbyråkratiska stater.